نحوه نگارش CDR (سی دی آر ) برای سازمان مهندسی استرالیا

CDR مخفف "Competency Demonstration Report" است ، ﻫﺪف از ﺗﻬﻴﻪ ي سی دی آر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ به سازمان مهندسی استرالیا نشان دهید  از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻻزم در دانش مهندسی در حوزه مهندسی رشته خود ﺑﺮﺧﻮردار هستید. CDR ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻦ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. 

مهندسانی که به دنبال ارزیابی مدارک و مهاجرت به استرالیا هستند و ارزیابی مدارک آنها زیر نظر سازمان
EngineerAustralia  میباشد میبایست این گزارش را تهیه نمایند. این گزارش برای نشان دادن اینکه مهندس مهارت ها و دانش لازم برای مهندسی در استرالیا را دارد استفاده می شود. این گزارش معمولاً شامل اطلاعاتی مانند سوابق تحصیلی مهندس، تجربه کاری و خلاصه ای از پروژه ها و مسئولیت های مهندس است. بسیار مهم است که از دستورالعمل های ارائه شده توسط ساز مان مهندسی استرالیا برای قالب و محتوای CDR پیروی کنید تا شانس موفقیت در ارزیابی مثبت را افزایش دهد.


مقاله زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در آﻣﺎده ﻛﺮدن cdr ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎده آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ CDR ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ آورده ﺷﻮد.بهتر است ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺰارش هایی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ وکیل ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰارش ﻛﺎر ﺑﻌﺪي ﺷﺮوع ﮔﺮدد. 

​CDR

سی دی آر چیست؟

​​قسمت های مختلف سی در آر (CDR)  به صورت کلی شامل موارد زیر است :
​​​​​​​

 • Documents| مدارک 
  ترجمه مدارک حرفه ای شامل مدارک تحصیلی و ریز نمرات، مدارک و سوابق شغلی و همچنین مدرک زبان حداقل معدل آیلتس 6 در یکی از آزمونهای زبان مورد تایید استرالیا


 • CV| رزومه رزومه کاری :
  تهیه خلاصه‌ای از سوابق تحصیلی و حرفه‌ای مهندس، شامل جزئیاتی مانند مدارک تحصیلی، تجربه کاری، و مهارت‌ها و دانش مربوطه است.​​​​​​​


 • سی پی دی| CPD  

       گزارش پیشرفت مستمر دانش و مهارت های شغلی


 • Career Episode|گزارش کار 
  تهیه سه گزارش کار : شرح پروژه های مهندسی خاص و یا تجربه کاری هستند که مهندس در گذشته انجام داده است. در هر گزارش میبایست در مورد نقش شما به عنوان مهندس آن پروژه و مهارت های مهندسی که برای آن پروژه به کار گرفتید توضیح دهید.

   SS|ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻼﺻﻪ ي ﮔﺰارش

   در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻼﺻﻪ ي ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ​​​​​​​

Parts of
​​​​​​​CDR


قسمت های مختلف سی در آر

Curriculum Vitae (CV)| ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎر  

ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري ﺷﻤﺎ EA ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ادارات و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮده اﻳﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ اداره ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ در آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﻣﺪارك زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ:


 • ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

 • ﺗﺎرﻳﺦ دﻗﻴﻖ اﺗﻤﺎم و ﺷﺮوع ﻛﺎر در آن ﻣﻜﺎن

 • ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ (ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ) در آن ﺷﺮﻛﺖ

     
CV ﻧﺒﺎﻳﺪ از 3 ﺻﻔﺤﻪ ي A4 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﻛﺎر از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ CV ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه توسط کارشناس ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.

​نحوه نگارش رزومه برای سی دی آر

CV

Continuing Professional Development (CPD) | سی پی دی

CPD

( پیشرفت مستمر دانش و مهارت های شغلی) روشی است که فرد با آن پیشرفت و دانش خود در رشته مهندسی بعد از اخذ مدرک لیسانس را به روز نگه می دارد

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ A4 ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪاوم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮد داشته اید، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺑﺎره ي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ. CPD ها باید در قالب تعیین شده (عنوان، تاریخ، خلاصه مدت و محل) ارائه شده و نباید میزان آن بیشتر از یک صفحه ی A4 باشد. CPD می تواند شامل موارد زیر باشد: 

 • مدارک تحصیلی شما

 • سمینارها و کارگاه های و دوره های کوتاه مدتی که در آن شرکت کرده اید.

 • کنفرانس‌هایی که شرکت کرده اید.

 • مقاله ها

CPD

نحوه نگارش سی پی دی 

 Career Episode​​​​​​​ (CE) | نوشتن گزارش کار 

در این قسمت شما باید گزارش کار سه پروژه ای که در آن شرکت و فعالیت داشته اید را ذکر کنید در مورد آنها توضیح و شرح دهید و وظایف خود را در آنها را بنویسید. الزامی نمی باشد که هر سه پروژه مربوط به محل کار شما باشد از این رو می توانید پروژه های دانشجویی و کارآموزی خود را نیز در آن ذکر کنید. شما باید نقش خود را در هر پروژه مشخص و نقاط قوت و ضعف هر پروژه را بیان کنید. شما باید از خود بنویسید و نقش خود در پروژه دیگر وارد مسائلی همچون شرح ریز پروژه و یا وظایف دیگر افراد پرهیز کنید و سعی کنید عکس و فرمول و جدول کمتر استفاده کنید. به طور خلاصه شما می توانید از موارد زیر در نگارش استفاده کنید.

 • ﻳﻚ دوره ي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ.

 • پروژه ای که روی آن کار کرده اید یا در حال کار کردن هستید.

 • ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ار ﮔﺎن ﻳﺎ ﻳﻚ اداره داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ دارﻳﺪ..

 • یک مشکل مهندسی که موظف به حل آن بوده اید.                                                               

نکته

 • ﻫﺮ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 1000 ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 • در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﻛﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ از اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎ در آن ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدد.

 • ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و روان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 • در ﻫﺮ ﮔﺰارش ﻛﺎر، ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﺷﺎره ي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎري ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ و ﻳﺎ اراﺋﻪ ي راه ﺣﻞ داده اﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف در ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪي ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺧﻼﺻﻪ ي ﮔﺰارش ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ.

 Career Episode

نحوه نگارش گزارش کار

 Career Episode (CE) |فرمت نوشتن گزارش کار 

ﻣﻘﺪﻣﻪ حدود 50 کلمه  : اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﮔﺰارش و ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:


 • ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوره

 • ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه(ﮔﺬراﻧﺪن دوره)

 • ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺷﺮﻛﺖ و ﻳﺎ اداره ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 • ﻋﻨﻮان و ﻳﺎ ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ.

زﻣﻴﻨﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 200 ﺗﺎ 500 ﻛﻠﻤﻪ :  در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﻛﻠﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰا زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 • ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه

 • ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻣﻴﻨﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ

 • ﺟﺪوﻟﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻤﺎ )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﺑﻼغ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ


ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ 500 ﺗﺎ 1000 ﻛﻠﻤﻪ:  اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ ي اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش و ﻛﻠﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺷﺎره ي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در ﭘﺮوژه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﻧﻘﺸﻲ را ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﺣﻞ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و اراﺋﻪ ي راه ﺣﻞ ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ دارﻳﺪ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در راﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه )اﮔﺮ در آن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﻴﺪ( ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ذﻛﺮ آن ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد:

 • ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﺮوژه

 • ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺷﻤﺎ

 • وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و روﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ.

 • ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻳﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن ﻣﺸﻜﻞ اراﺋﻪ دادﻳﺪ.

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﻳﺪ.

 • ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه

فرمت نوشتن گزارش کار در سی پی دی 

 Career Episode

 Summary Statement (SS) | نوشتن خلاصه گزارش کار 


ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻼﺻﻪ ي ﮔﺰارش 50 ﺗﺎ 100 ﻛﻠﻤﻪ: شما این بخش را باید براساس CE بنویسید در این قسمت یک شمای کلی از CDR خود را ارائه می کنید. در مجموع بخش SS در سی دی آر یک جمع بندی از سه اپیزود Career Episode می باشد و نیازی به جزئیات نمی باشد و فقط جدولی که باید تکمیل کنید حتما آخرین فرمت باشد. دانلود آخرین فرمت جدول ها

به طوریکه در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎر ﻳﻚ ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي، ﻣﻬﻢ و اﺟﺰاء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد به پاراگراف مربوطه آورده خواهد شد.در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻼﺻﻪ ي ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ: 

 • دﻳﺪ ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه

 • ﭘﺮوژه در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

 • ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه

​​خلاصه گزارش کار

​Summary Statement

پرسش های متداول