رسیدگی به ویزاهای عقب افتاده یک نیاز فوری است.

به گفته اندرو گیلز، وزیر مهاجرت، رسیدگی به ویزاهای عقب افتاده یک نیاز فوری است. او همچنین بیان کرد که سیستم ویزا پس از سال ها بی توجهی باید بازسازی شود.

وزیر مهاجرت می گوید که منابع اضافی به فوریت برای رسیدگی ویزاهای معوقه برای مهاجران ماهر، دانشجویان بین المللی و گردشگران تخصیص داده می شود. اندرو گیلز گفت در حالی که بیماری همه گیر بر پردازش ویزا تأثیر گذاشته است، این سیستم پس از 9 سال بی توجهی در دولت قبلی نیاز به بازسازی دارد. آقای گیلز به ABC گفت که هرگونه اقدام کوتاه مدت باید با چشم انداز بازسازی اقتصاد، افزایش بهره وری و مهارت مجدد کشور متعادل شود.
 

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.