راهنمای کلی ویزای تجاری - ۸۸۸ - مرحله ۱ - سهم مالک

راهنمای کلی ویزای تجاری - ۸۸۸ - مرحله ۱ - سهم مالک
پیروی از مراحل ذکر شده در پست برای تعریف واضح سهم مالک در یک شرکت می تواند به وضوح ساختار مالکیت و حقوق و مسئولیت های هر مالک را برای جلوگیری از اختلافات و اطمینان از عملکرد روان کسب و کار ترسیم کند که می تواند هنگام درخواست مزایای مهاجرت مفید باشد. که نیاز به اثبات مالکیت کسب و کار دارند سهم مالک: سهم مالک را در اساسنامه شرکت تعریف …
Read More

Phase 1 - Owner's Share - A Simplified Checklist for Business Visa Subclass 888 | All Phases 1 - 3/8

Phase 1 - Owner's Share - A Simplified Checklist for Business Visa Subclass 888 | All Phases 1 - 3/8
  Following the steps outlined in the post to clearly define the owner's share in a company can clearly outline the ownership structure and rights and responsibilities of each owner to avoid disputes and ensure the smooth operation of the business, which can be beneficial when applying for immigration benefits that require proof of business ownership   Owner's Share: Step 1: Define the owner's share in the company's constitution The …
Read More

راهنمای کلی ویزای تجاری - ۸۸۸ - مرحله ۱ - حساب های جداگانه

راهنمای کلی ویزای تجاری - ۸۸۸ - مرحله ۱ - حساب های جداگانه
  پیروی از مراحل ذکر شده در این پست برای حفظ حساب های جداگانه برای امور مالی  کسب و کار و شخصی خود نه تنها به شما در مدیریت کارآمدتر امور مالی کمک می کند، بلکه سوابق دقیق تراکنش های تجاری خود را نیز در اختیار شما قرار می دهد، که می تواند در هنگام درخواست مزایای مهاجرت که نیازمند آن هستند، مفید باشد. اسناد مالی   مرحله حساب‌های جداگانه …
Read More

Phase 1 - Separate Accounts A Simplified Check-list for 888 Business Visa Subclass 888A | AlI Phases 1 - 2/8

Phase 1 - Separate Accounts A Simplified Check-list for 888 Business Visa Subclass 888A | AlI Phases 1 - 2/8
  Following the steps outlined in this post to maintain separate accounts for your business and personal finances will not only help you manage your finances more efficiently but also provide you with accurate records of your business transactions, which can be useful when applying for immigration benefits that require financial documentation. 1: Create a new business account to avoid confusion Open a separate bank account in the name of …
Read More

To be eligible for a visa 888a, applicants must demonstrate that they have transferred the required amount of capital to Australia.

To be eligible for a visa 888a, applicants must demonstrate that they have transferred the required amount of capital to Australia.
  To be eligible for a visa 888a, applicants must demonstrate that they have transferred the required amount of capital to Australia. 1.    Determine the required amount of capital for your proposed business  •    Research the location and nature of your proposed business to determine the minimum amount of capital required  •    Ensure you have access to the necessary funds for the transfer to Australia  •    Keep in mind that …
Read More

برای واجد شرایط بودن برای ویزای 888a، متقاضیان باید نشان دهند که سرمایه لازم را به استرالیا منتقل کرده اند.

برای واجد شرایط بودن برای ویزای 888a، متقاضیان باید نشان دهند که سرمایه لازم را به استرالیا منتقل کرده اند.
  برای واجد شرایط بودن برای ویزای 888a، متقاضیان باید نشان دهند که سرمایه لازم را به استرالیا منتقل کرده اند. 1.    میزان سرمایه مورد نیاز برای کسب و کار پیشنهادی خود را تعیین کنید •    محل و ماهیت کسب و کار پیشنهادی خود را برای تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز تحقیق کنید •    اطمینان حاصل کنید که به بودجه لازم برای انتقال به استرالیا دسترسی دارید •    به خاطر …
Read More

پردرآمدترین رشته ها در استرالیا: راهنمای جامع

پردرآمدترین رشته ها در استرالیا: راهنمای جامع
  استرالیا سرزمین فرصت هاست و طیف گسترده ای از گزینه های شغلی را برای افراد با پیشینه های مختلف و با مجموعه مهارت های مختلف ارائه می دهد. از شهرهای شلوغ گرفته تا حومه های زیبا، در این کشور زیبا چیزی برای همه وجود دارد. اما، با گزینه های بسیار، تصمیم گیری در مورد بهترین مسیر شغلی برای شما می تواند چالش برانگیز باشد. به همین دلیل است که …
Read More

Most Lucrative Fields in Australia: A Comprehensive Guide

Most Lucrative Fields in Australia: A Comprehensive Guide
Australia is a land of opportunities, and it offers a wide range of career options for people from different backgrounds and with different skill sets. From bustling cities to the picturesque countryside, there is something for everyone in this beautiful country. But, with so many options, it can be challenging to decide what the best career path for you is. That's why, in this article, we'll take a closer look …
Read More

Top ten -demand jobs in Australia in 2022

 Top ten -demand jobs in Australia in 2022
According to data from the Australian government's Job Outlook website, the top 10 in-demand jobs in Australia as of 2021 are: Registered nurses Software and applications programmers General practitioners and resident medical officers Management consultants Web developers Electricians Engineers (general) Accountants Cooks Developers programmers     The source of the information  is the Australian Government's Job Outlook website, which provides data on current and future job trends in Australia. .
Read More